RCAObiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (AORCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

In cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, cazul asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;
b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.
ASIGURATUL (ASIGURĂTORUL) nu poartă răspundere civilă auto dacă accidentul a avut loc în caz de forţă majoră, inclusiv prin diferite acţiuni sau măsuri militare în timp de război sau de stări excepţionale, de calamităţi naturale, de explozii nucleare, de radiaţie sau poluare radioactivă, de dezordini în masa, de activităţi teroriste, sau daca acesta s-a produs din culpa exclusiva a păgubitului.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civila auto prin eliberarea poliţei de asigurare RCA şi se încheie în mod obligatoriu:

a) cu indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr limitat de persoane); sau
b) fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul (număr nelimitat de persoane).
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia autovehiculelor utilizate în activităţii agricole sezoniere şi înmatriculate cu numerele temporare.

Deţinătorul autovehiculului (conducătorul auto) este obligat să poarte poliţa de asigurare împreună cu alte acte (permisul de conducere, paşaportul tehnic) şi să-l prezinte la cererea lucrătorilor de poliţie sau a altor organe de drept.

La înmatricularea de stat, la efectuarea modificărilor în certificatul de înmatriculare a unui autovehicul şi la efectuarea testărilor şi reviziilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane.

Excluderi din protecţia de asigurare. ASIGURATORUL nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele despăgubirilor de asigurare stabilite de lege la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;
b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea din urmă determinînd sau agravînd producerea de pagube, daca riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;
e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;
h) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident;
i) alte cazuri.

 

In caz de producere a evenimentului asigurat, asiguraţii sunt obligaţi:

– să întreprindă, în măsura posibilităţilor, toate măsurile dependente de el pentru diminuarea pagubelor produse;
– imediat să înştiinţeze organele de poliţie sau alte organe de drept autorizate despre accident, cerînd întocmirea procesului-verbal privind cauzele şi circumstanţele accidentului de circulaţie, precum şi pagubele provocate;
– să înştiinţeze, în termen de 48 ore din momentul producerii accidentului, ASIGURĂTORUL care a emis poliţa AORC.
– să permită Asigurătorului să verifice starea tehnică a autovehiculului pentru care se solicită încheierea contractului AORC;
Pentru daunele cauzate vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor păgubite se compensează cheltuielile reale efectuate de către persoana păgubită, justificate cu documentele de plata, în limita stabilită de lege.

In cazul avarierii sau distrugerii de bunuri, despăgubirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare privind acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor.

Pentru daunele cauzate autovehiculului ASIGURĂTORUL compensează cheltuielile reale efectuate pentru reparaţia (renovarea) acestuia, confirmate prin actele eliberate de organele respective competente.

In cuantumul despăgubirilor se includ cheltuielile:

a) aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
b) de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
c) aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
d) aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
ASIGURĂTORUL are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor în cazurile cînd:

– accidentul a fost produs cu intenţie, inclusiv prin încălcarea intenţionată a regulilor de circulaţie rutieră;
– la momentul producerii accidentului autovehiculul era condus sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, toxice, preparatelor medicinale interzise pentru conducători auto;
– persoana răspunzătoare de producerea pagubei nu dispune de permisul de conducere de categoria respectivă;
– persoana răspunzătoare de producerea pagubei nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între posesorul autovehiculului şi ASIGURĂTORUL de răspundere civilă auto;
– contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;
– utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnică la momentul producerii accidentului;
– ASIGURATUL sau utilizatorul autovehiculului nu respectă obligaţiile contractuale;
– accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire.