Reponsabilitate profesionalăObiectul de asigurare – interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, corelate cu răspunderea pe care asiguratul o poartă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor, legate de responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat terţelor persoane în rezultatul erorii sau neglijenţei, comise în pocesul activităţii sale profesionale în timpul valabilităţii contractului de asigurare.

Prin contractul de asigurare a responsabilităţii profesionale se asigură responsabilitatea persoanei sau persoanelor, pe care aceastea şi-au asumat-o. Cu toate acestea, persoana sau persoanele, cu care se încheie contractul de asigurare a responsabilităţii profesionale, trebuie să fie indicate în contract.

Asiguratul, în timpul valabilităţii contractului şi în orice alt moment până la survenirea evenimentului asigurat, are dreptul să înlocuiască Persoanele asigurate cu alte persoane, comunicând în scris Asigurătorului despre aceasta.

Prin contractul de asigurare se poate cuprinde în asigurare şi răspunderea profesională a altor persoane decît cea a persoanei care a încheiat contractul.

Asigurătorul nu are dreptul să divulge informaţiile primite în urma activităţii sale profesionale, despre Asigurat (Persoanele asigurate), inclusiv informaţiile privind starea lui materială. Pentru încălcarea confidenţialităţii, Asigurătorul, în dependenţă de genul drepturilor încălcate şi caracterul încălcării, poartă răspundere în modul stabilit de normele legislaţiei civile.

Responsabilitatea Asigurătorului începe numai în cazul existenţei legăturii cauză-efect între cazul asigurat survenit şi dauna cauzată terţelor persoane.

Prin contractul de asigurare, încheiat în conformitate cu prezentele Condiţii de asigurare, cazurile asigurate se consideră evenimentele, produse şi comunicate Asigurătorului în timpul valabilităţii contractului şi reieşite din tipurile de activitate profesională a Asiguratului, care s-au produs nu mai devreme de intrarea în vigoare a contractului de asigurare.

In cazul recunoaşterii evenimentelor drept cazuri asigurate, Asigurătorul despăgubeşte:

• daunele materiale cauzate terţelor persoane (clienţilor Asiguratului) în rezultatul survenirii cazului asigurat;

• cheltuielile de judecată ale Asiguratului (Persoanelor asigurate) în acţiune civilă, dacă aceste cheltuieli împreună cu suma despăgubirii de asigurare nu depăşesc limita responsabilităţii de asigurare, prevăzută de contract;

• cheltuielile suplimentare ale Asiguratului (Persoanelor asigurate) pentru clarificarea prealabilă a circumstanţelor, legate de evenimentul, recunoscut drept caz asigurat, efectuate pentru micşorarea daunei, cauzate de acest eveniment.

În conformitate cu prezentele Condiţii de asigurare evenimentele produse nu pot fi considerate cazuri asigurate dacă ele au survenit ca urmare a:

• acţiunii exploziei atomice, radiaţiei sau impurificării radioactive;

• acţiunilor militare, precum şi manevrelor şi activităţilor militare;

• războiului civil, tot felul de tulburări populare şi greve;

• acţiunilor (inacţiunilor) organelor de stat, organelor administrării locale, inclusiv şi, în rezultatul emiterii actelor normative şi prescripţiilor de către organele numite, care măresc direct sau indirect gradul riscului pentru Asigurat (Persoanele asigurate);

• acţiunilor (inacţiunilor) Asiguratului (Persoanelor asigurate), legate de divulgarea informaţiei confidenţiale, pe care a (au) cunoscut-o în timpul realizării activităţii sale profesionale;

• acţiunilor (inacţiunilor) Asiguratului (Persoanelor asigurate), care nu sunt legate de înfăptuirea activităţii sale profesionale;

• neexecutarea premeditată a obligaţiilor sale profesionale, etc.