Asigurare medicală de călătorieObiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Drept riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente, care s-au produs în afara ţării traiului permanent în perioada de valabilitate a contractului de asigurare:

A. Asigurarea cheltuielilor medicale (Categoria riscului A)
Caz de asigurare este adresarea Asiguratului (Persoanei asigurate) în afara ţării traiului permanent după asistenţă medicală în caz de maladie subită şi (sau) accident, precum şi decesul Persoanei asigurate, care s-a produs în afara ţării traiului permanent în perioada de acţiune a contractului de asigurare.

B. Asigurarea cheltuielilor medicale şi riscurilor suplimentare – cheltuielilor neprevăzute (Categoria riscului B) 
Condiţiile de asigurare ale contractului de categoria „B” includ complet condiţiile contractului de asigurare – categoria „A” şi suplimentar condiţiile de asigurare pentru cheltuieli neprevăzute.

Contractul de asigurare se încheie în baza cererii scrise a Asiguratului (Contractantului), în care sunt indicate: numele şi prenumele Asiguratului, data, luna şi anul naşterii, adresa, numărul şi seria paşaportului, scopul călătoriei (vizitei), data începutului asigurării, durata călătoriei (vizitei) în zile, ţara vizitată, suma asigurată.

Contractul de asigurare poate fi individual sau de grup. Este recunoscut grup 10 sau mai multe persoane, care călătoresc peste hotare în acelaşi timp, sunt cazate în acelaşi loc şi sunt asigurate pe acelaşi termen.

Cazul asigurat are loc atunci când Asiguratul/ Beneficiarul asigurării pe parcursul şederii sale peste hotare se adresează după asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire acută sau în cazul survenirii unui accident, precum şi decesul Asiguratului, care s-a produs pe perioada de acţiune a contractului de asigurare.

Asigurarea cheltuielilor medicale. Sunt compensate cheltuielile suportate de Asigurat pentru tratamentul maladiilor acute sau urmările accidentelor.

Se compensează cheltuielile suportate de Asigurat pentru tratamentul medical de ambulator şi/sau staţionar, care includ: 
a) asistenţă medicală de urgenţă;
b) medicamentele şi materialele de pansament prescrise de medic;
c) tratamentul prin terapie cu raze, căldură, lumină, şi alte proceduri fizioterapeutice;
d) diagnostica cu raze Roentghen;
e) tratamentul staţionar (inclusiv internarea în spital şi procedurile de tratament), dacă acesta este efectuat într-o instituţie oficial înregistrată, ca spital în ţara aflării temporare a Asiguratului, care posedă mijloace suficiente de diagnosticare şi tratament terapeutic, aplicând metode ştiinţifice de tratament şi examinări aprobate;
f) transportarea bolnavului cu ambulanţa sau alt mijloc de transport pentru tratament staţionar la cel mai apropiat spital în ţara aflării temporare;
g) reanimarea, intervenţiile chirurgicale, inclusiv cheltuielile pentru anestezie, asistenţă şi utilizarea sălii de operaţii.

Se compensează cheltuielile suportate de Asigurat pentru întoarcere sau repatriere:
a) cheltuielile pentru transportarea Asiguratului din ţara aflării temporare, dacă pentru aceasta există prescripţiile medicului şi numai pentru acele cheltuieli suplimentare şi confirmate documentar necesare, în legătură cu îmbolnăvirea sau accidentul, dar nu şi pentru persoanele care îl însoţesc. În fiecare caz concret decizia privind selectarea mijlocului de transport este luată în comun de către Asigurător (Compania de asistenţă) şi medicul, care efectuează tratamentul în ţara de şedere.
b) cheltuielile de însoţire a Asiguratului în cazul în care această însoţire este necesară sub aspect medical sau este cerută de ceremonia oficială.

Se compensează cheltuielile legate de repatrierea corpului neînsufleţit al Asiguratului (în caz de deces) cu coordonarea cu Asigurătorul sau Compania de asistenţă:
a) cheltuielile de transportare a corpului neînsufleţit al Asiguratului din străinătate până la cel mai apropiat aeroport (port, gară) internaţional al ţării traiului permanent în limita sumei stabilite pentru aceasta în tarif sau Poliţa de asigurare (cu excepţia cheltuielilor de înhumare a corpului).

Asigurarea cheltuielilor medicale şi riscurilor suplimentare (cheltuielilor neprevăzute) Sunt compensate cheltuielile suportate de Asigurat pentru:
– reîntoarcerea acasă a copiilor în vârstă de până la 15 ani în caz de internare în spital a Asiguratului (Persoanei asigurate);

– achitarea costului biletului direct şi tur-retur pentru rudă apropiată a Asiguratului (Persoanei asigurate), dacă Persoana asigurată se află în spital mai mult de 10 zile şi nu este însoţită de nici un membru al familiei;

– reîntoarcerea înainte de termen a Asiguratului (Persoanei asigurate) în ţara traiului permanent în caz de deces subit survenit în ţara aflării temporare a unei rude apropiate (soţului, părinţilor, copiilor).

Nu sunt considerate cazuri asigurate indicate mai sus, dacă ele s-au produs în rezultatul:
a) de acţiuni militare, de instituirea stării de război sau a stării excepţionale, de dezordini în masă, de acţiune a energiei nucleare, de contaminare chimică sau biologică;
b) comiterii de către Asigurat (Persoana asigurată) sau Beneficiar a unei crime premeditate care a cauzat producerea cazului asigurat sau autocauzării intenţionate de către Asigurat a leziunilor corporale;
c) sinucidere sau consecinţele tentativei de sinucidere, mutilare, precum şi acţiunilor premeditate, îndreptate spre agravarea sănătăţii proprii, cu excepţia cazurilor, când Asiguratul a fost adus la o asemenea stare prin acţiunile ilicite ale terţelor persoane.