Asigurare CMRObiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova ale Asiguraţilor, legate de îndeplinirea obligaţiilor lor în baza contractelor de transportare şi expediere a încărcăturilor.

Prin asigurare sunt acoperite:

1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării sau expedierii, în conformitate cu:
a) Prevederile Convenţiilor internaţionale de transportare, aplicate în mod obligatoriu sau în virtutea condiţiilor contractuale.
b) Prevederile legislaţiei în domeniul transporturilor a ţării corespunzătoare.
c)Condiţiile standard de prestare a serviciilor, aprobate de Asociaţia expeditorilor şi transportatorilor rutieri a ţării Asiguratului.
d)Prevederile contractelor şi convenţiilor, aprobate de Asigurător.

2. Pagubele financiare –– “erori şi omiteri“
Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale, inclusiv:
a). Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întârzierea livrării încărcăturii.
b). Răspunderea pentru livrarea încărcăturii prin abaterea de la prevederile stabilite.
c). Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului –– cheltuieli suplimentare pentru expedierea încărcăturii la adresa destinată, suportate de Asigurat în rezultatul expedierii incorecte a încărcăturii.

În baza acestui punct, prin asigurare nu este acoperită răspunderea Asiguratului, survenită în urma înmânării încărcăturii unui alt destinatar din vina Asiguratului sau angajaţilor săi.

3. Răspunderea faţă de terţe persoane în caz de deteriorare a încărcăturii transportate.
Răspunderea pentru deteriorări necontractuale, pricinuite încărcăturii în legătură cu:
a). Distrugerea sau deteriorarea bunurilor de terţe persoane.
b). Decesul / mutilarea / traumarea / îmbolnăvirea terţelor persoane, inclusiv cheltuielile de acordare a asistenţei medicale şi funerare.

4. Cheltuieli
– Cheltuielile de cercetare a împrejurărilor cazului asigurat şi de protejare a intereselor Asiguratului în instanţele judiciare şi de arbitraj ca urmare a accidentelor, pentru care poartă răspundere transportatorul auto.
– Cheltuielile rezonabile, operate în vederea preîntâmpinării sau reducerii pagubei, pentru care poartă răspundere transportatorul auto (în caz că sunt întreprinse măsuri de păstrare a încărcăturii după avarierea mijlocului de transport, sortarea, reambalarea, comercializarea încărcăturii deteriorate, etc.)

Răspunderea Asigurătorului în baza contractului de asigurare începe din momentul în care Asiguratul a preluat încărcătura pentru transportare sau expediere şi continuă până în momentul predării încărcăturii destinatarului împuternicit.

Contractul de asigurare se încheie, de regulă, pe termen de 1 an.

Mărimea primei de asigurare se stabileşte de asigurător reieşind din caracterul riscului asigurat şi mărimea sumei asigurate. Caracterul riscului asigurat se determină de către Asigurător în baza informaţiei acordată de către Asigurat. Tariful de asigurare reprezintă cota primei de asigurare plătite de asigurat pentru o anumită perioadă.

Nu este acoperită răspunderea survenită în rezultatul:
– Unor acţiuni sau măsuri militare de divers gen şi consecinţele acestora; consecinţele războiului civil, tulburărilor de masă şi grevelor; confiscării, rechiziţiei, arestării sau distrugerii încărcăturilor din ordinul instanţelor militare sau civile.
– Acţiunii directe sau indirecte a exploziei atomice, infestării radioactive sau radiaţiei legată de orice fel de aplicare a energiei atomice sau materialelor fuzibile.
– Acţiuni premeditate sau neglijenţa Asiguratului sau angajaţilor săi faţă de Regulile de transportare şi păstrare a încărcăturilor.
– Exploatarea mijloacelor de transport în stare tehnică deteriorată, inclusiv a refrigeratoarelor la transportarea încărcăturilor, care necesită un regim de temperatură specială la transportare. Prevederi pentru transportarea încărcăturilor în refrigeratoare.

Asigurarea de răspundere a transportatorilor auto pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturilor, transportate în refrigeratoare auto, refrigeratoare vagoane şi refrigeratoare–containere nu se extinde asupra cazurilor care au fost provocate în rezultatul:
– utilizării instalaţiilor refrigorifere, a căror stare tehnică nu corespundea din start cerinţelor securităţii de transportare şi păstrare a încărcăturilor;
– acţiunilor premeditate sau neglijenţa crasă a Asiguratului sau a angajaţilor săi faţă de respectarea regimului de temperatură necesar la transportarea încărcăturilor.
– Ambalajul necorespunzător sau ambalarea şi expedierea încărcăturii în stare deteriorată.
– Transportarea şi expedierea încărcăturilor de contrabandă şi a mărfurilor ilegale.
– Transportarea încărcăturilor de mare valoare:

a). lingouri de metale preţioase;
b). pietre preţioase şi bijuterii de mare valoare;
c). bancnote şi monede; ş.a.