CASCOObiect al asigurării Auto Casco îl constituie interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice legate de posesia, folosinţa şi administrarea autovehiculelor.
Concomitent cu autovehiculele pot fi asigurate:

  • – Echipamentul suplimentar, care nu intră în dotarea autovehiculului conform listei de dotări ale uzinei producătoare
  • – Conducătorul auto şi pasagerii pentru cazuri de accidente care pot avea loc în timpul accidentelor rutiere. Obiect asigurat la asigurarea de accidente este viaţa şi sănătatea conducătorilor auto/altor persoane aflate în autovehicul la momentul accidentului rutier. Conform contractului de asigurare Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare dacă accidentul s-a soldat cu pricinuirea de leziuni corporale, rănire, vătămare, mutilarea, sau decesul persoanei asigurate confirmate prin acte ale organelor împuternicite (poliţie, instituţii medicale etc).

Nu se acceptă pentru asigurare:

  • • Autovehicule care prezintă deteriorări considerabile sau coroziune pronunţată a părţilor componente.
  • • Autovehiculele care nu au numărul caroseriei (şasiului) sau au anul de producţie nedeterminat.

Riscuri asigurate sunt recunoscute următoarele evenimente cumulate în grupuri de riscuri după cum urmează:

“DAUNE” – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului şi a echipamentului suplimentar ca urmare a:
a. tamponării, lovirii sau ciocnirii cu un alt autovehicul, obiect; trecerii peste orice fel de obiecte statice sau în mişcare; căderii; căderii pe autovehicul a unor obiecte străine; derapării; răsturnării; alunecării;
b. incendiului, descărcării electrice, exploziei, ploii torenţiale, grindinei, inundaţiei, uraganului, cutremurului de pămînt, surpărilor, alunecărilor de teren, căderilor abundente de zăpadă, avalanşelor, inclusiv acţiunea directă sau indirectă a acestora;
c. acţiunilor ilegale ale terţelor persoane.

“FURT” – furtul, jaful, tîlhăria, răpirea autovehiculului, a părţilor componente sau pieselor acestuia; orice daune cauzate ca urmare a furtului, jafului, tîlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tîlhărie, răpire a autovehiculului, a părţilor lui componente şi a pieselor, echipamentului primit în asigurare, precum şi a echipamentului suplimentar şi accesoriilor dacă acestea sunt asigurate conform contractului.

“ACCIDENT” – cauzarea leziunilor corporale sau decesul conducătorului auto/pasagerilor ca rezultat al unui accident rutier.

AUTO CASCO – pachetul complet de riscuri, format din grupurile de risc: „Dauna”, „Furt” și „Accident”.

Nu sunt recunoscute cazuri asigurate şi nu se efectuează despăgubiri pentru:
– Uzura naturală a autovehiculului şi a echipamentului suplimentar.
– Ieşirea din funcţiune sau deteriorarea subansamblelor, agregatelor şi sistemelor, precum şi defecţiunile apărute inevitabil în procesul exploatării normale a autovehiculului inclusiv cele apărute din vina producătorului sau în urma efectuării reparaţiilor incorecte sau necalitative.
– Cazurile produse ca urmare a efectuării reparaţiilor necalitative, incorecte sau ca urmare a defectelor de producere
– Deteriorarea anvelopelor dacă în urma cazului asigurat a fost deteriorată doar anvelopa sau doar anvelopa împreună cu janta.
– Furtul, răpirea autovehiculului împreună cu certificatul de înmatriculare (paşaport tehnic) şi/sau a cheii de demaraj.
-Deteriorarea, pierderea, furtul, jaful, tîlhăria plăcuţei cu numărul înregistrării de stat al autovehiculului, a certificatului de înmatriculare sau paşaportului tehnic, a cheilor de demaraj sau a telecomenzilor.
– Pierderea aspectului comercial.
– Deteriorările uşoare ale stratului de vopsea şi a altor detalii acumulate inevitabil ca rezultat al exploatării şi spălării autovehiculului etc.

Contractul de asigurare poate fi încheiat de către proprietarul autovehiculului sau de persoana care îl deţine sau utilizează în baza unui alt temei legal, cu drept de folosinţă, administrare sau posesie. Valabilitatea Contractului de asigurare încheiat cu o persoană fizică se extinde numai asupra Asiguratului şi a persoanelor indicate în declaraţia de asigurare, iar cel încheiat cu o persoană juridică – pentru orice persoană angajată de Asigurat, care conduce autovehiculul cu acordul lui scris (conform foii de parcurs sau ordin).

Beneficiarul despăgubirii de asigurare este persoana indicată în poliţa (contractul) de asigurare, iar în cazul în care aceasta nu este indicată, Beneficiar este Asiguratul. Indicarea în calitate de Beneficiar a altei persoanei decît Asiguratul se face doar cu acordul Asigurătorului. În calitate de Beneficiar pot fi indicate mai multe persoane.

Contractul de asigurare a autovehiculului se încheie în baza declaraţiei de asigurare depusă pe formularul prestabilt de Asigurător cu prezentarea documentelor care atestă dreptul de posesie, folosinţă şi administare asupra obiectului asigurării. În caz de necesitate Asigurătorul poate cere prezentarea şi altor acte.

Asiguratul trebuie să prezinte în mod obligatoriu autovehiculul care urmează a fi asigurat Asigurătorului pentru examinare.

Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea despăgubirii în următoarele circumstanţe:
– Dacă evenimentul asigurat s-a produs ca urmare a acţiunii (inacţiunii) intenţionate a Asiguratului, a reprezentantului Asiguratului, a persoanelor admise la conducerea mijlocului de transport sau a Beneficiarului, care este în raport cauzal direct cu cazul de asigurare, cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii. În cazul producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de Asigurat sau beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat.
– Comunicarea de către Asigurat la încheierea contractului a datelor intenţionat false sau incomplete privind obiectul Asigurării sau privind circumstanţele producerii evenimentului asigurat sau în cazul neanunţării în scris a Asigurătorului asupra schimbării gradului de risc în perioada valabilităţii contractului de asigurare.
– Refuzul în scris al Asiguratului la dreptul de creanţă faţă de persoana vinovată de cauzarea prejudiciului bunurilor asigurate sau dacă executarea acestui drept devine imposibilă din vina Asiguratului.
– Conducerea autovehiculului de către Asigurat sau persoana împuternicită în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum şi sub influenţa preparatelor medicamentoase interzise spre folosire la conducerea autovehiculului, precum şi în cazul în care persoana dată a părăsit locul incidentului/accidentului sau s-a sustras de la colectarea probelor biologice, dacă acest fapt e interzis de legislaţie, chiar dacă cazul a avut loc într-un stat în care este permis un anumit nivel de prezenţă a alcoolului sau altor substanţe interzise în organism.
– Conducerea autovehiculului de o persoană care nu este admisă la conducerea acestuia conform contractului de asigurare şi/sau declaraţiei/cererii de asigurare.
– Neprezentarea de către Asigurat Asigurătorului a autovehiculului deteriorat (pînă la reparaţie) sau a rămăşiţelor acestuia, sau a părţilor, pieselor, echipamentului suplimentar sau a părţilor acestora, cu excepţia cazurilor cînd acestea au fost distruse fără a lăsa rămăşiţe.
– Primirea despăgubirii respective a daunelor de la persoana culpabilă în cauzarea acestora. Dacă daunele au fost despăgubite parţial, acordarea despăgubirii se efectuează contînd suma primită de Asigurat de la persoana culpabilă în cauzarea daunelor, etc.

Înlesniri: În cazul în care pentru anul de asigurare anterior nu s-au plătit ori nu se datorează de către Asigurător despăgubiri de asigurare, Asiguratul, la reînnoirea contractului pentru o perioadă nouă de un an, poate beneficia de reduceri din prima de asigurare.

Reducerile se păstrează după asigurat în cazul transferării asigurării pentru alt autovehicul. În cazul înstrăinării autovehiculului asigurat cu transmiterea poliţei de asigurare altor persoane înlesnirile de care a beneficiat vechiul proprietar la reînnoirea contractului de către noul proprietar nu se mai acordă.

La întreruperea asigurării reducerile se păstrează după asigurat timp de un an. La reluarea Contractului de asigurare în termenul indicat valoarea reducerii retrogradează cu o categorie.

La prezentarea de către Asigurat a actelor care confirmă asigurarea fără pagube în alte socetăţi de asigurare, Asigurătorul poate acorda o reducere la prima de asigurare începînd cu primul an de asigurare, luînd în consideraţie stagiul asigurării şi a reducerilor acordate de alte organizaţii de asigurare.